Obchodné podmienky

 

Premier Sport Tour, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom: Na Revíne 29/C Bratislava, 831 01

IČO: 46219455, IČ DPH: SK2023285616, Mest. súd Bratislava III, odd. Sro, vl.č. 73743/B

 

 

I. Základné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len “kupujúci“) a predávajúcim –- spoločnosťou Premier Sport Tour, s.r.o. CK, organizačná zložka (ďalej len “predávajúci“) v oblasti predaja najmä športového tovaru (ďalej len “tovar“).

1.2 Predávajúci prevádzkuje na internetových stránkach https://fbtfanshop.sk/ internetový obchod (ďalej len “e-shop“), v ktorom ponúka svoj tovar neobmedzenému počtu kupujúcich ku kúpe.

1.3 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi bez výhrad súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky Predávajúcim dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi pozorne oboznámiť

1.4 Predávajúcim je spoločnosť:

Premier Sport Tour, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom: Na Revíne 29/C Bratislava, 831 01

IČO: 46219455, IČ DPH: SK2023285616, Mest. súd Bratislava III, odd. Sro, vl.č. 73743/B

  • Číslo účtu: 2926858237 / 1100
  • BÚ: SK3211000000002926858237 (Tatra Banka)
  • SWIFT: TATRSKBX
  • Tel. Kontakt: +421 940 609 592
  • Email: [email protected]

1.5 Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.6 Spotrebiteľ

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.7 Spotrebiteľ zaslaním objednávky odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

1.8 Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník („OZ“), zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku („ZoOSnD“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi, vždy v ich aktuálnom znení.

 

1.9 Podnikateľom sa rozumie:

(I) osoba zapísaná v obchodnom registri,

(II) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

(III) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

(IV) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.10 Právne vzťahy Predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v aktuálnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.11 Kúpna zmluva

Predávajúci ponúka svoj tovar na predaj jeho umiestnením na internetové stránky e-shopu. Ohľadne predaja tovaru prostredníctvom e-shopu vzniká medzi kupujúcim a Predávajúcim kúpna zmluva. Kúpna zmluva vzniká uzatvorením na diaľku, ako je upravené ďalej.

1.12 Uzatvorenie kúpnej zmluvy

K uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku dochádza prostredníctvom objednávky kupujúceho, ktorá je ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy a prijatím objednávky (ponuky) Predávajúcim. Oznámením o prijatí objednávky (ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy) dochádza medzi kupujúcim a predávajúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy.

1.13 Objednávka/Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci odosiela svoju objednávku Predávajúcemu prostredníctvom vyplnenia a odoslania objednávkového formulára v rámci e-shopu. Kupujúci je povinný vyplniť aspoň tie údaje v objednávkovom formulári, ktoré sú označené ako povinné; bez ich vyplnenia nie je možné objednávku odoslať a nemôže dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky objednávku skontrolovať, prípadne opraviť ju.

1.14 Zrušenie objednávky

Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr deň vopred (odošlete ráno a zruší sa naobed), a to na telefónnom čísle + 421 940 609 592 alebo e-mailu: [email protected]

1.15 Prijatie objednávky

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky a tým uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), a to na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v jeho objednávke. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza doručením potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim.

1.16 Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky a tú je možné zrušiť do expedície.

1.17 Právo

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpne zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

1.18 Jazyk zmluvy

Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

1.19 Archivácia

Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom plnenia práv a povinností z nej vyplývajúcich a nie je prístupná tretím stranám.

1.20 Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces popísaný.

1.21 Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach https://fbtfanshop.sk/ a je tak umožnená ich archivácia, reprodukcia a oboznámenie sa s nimi kupujúcim.

1.22 Náklady na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcim – použitie prostriedkov komunikácie na diaľku (internet) si nesie kupujúci a závisí na ním používaných prostriedkoch komunikácie na diaľku a cenách za ich použitie.

1.23 Informácie pred uzavretím zmluvy

Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom prostredníctvom týchto VOP informuje pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakteru služby sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke eshopu,

b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1.4 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke eshhopu predávajúceho,

c) kontaktné informácie predávajúceho sú uvedené v čl. 1.4 týchto VOP, na týchto kontaktných miestach môže kupujúci uplatniť aj reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet a pod.,

d) celková cena tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno primerane určiť cenu vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke e-shopu,

e) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehota, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar (doba expedície tovaru, ku ktorej je nutné pripočítať dobu dopravy na základe voľby kupujúceho), sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke eshopu,

f) informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií sú uvedené v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke eshopu predávajúceho,

g) sťažnosti a podnety kupujúceho je možné odosielať emailom alebo poštou na všetky kontaktné údaje predávajúceho alebo je možno ich odovzdať osobne na predajni. Tieto podnety a sťažnosti budú vybavené bezodkladne a to najmä písomne,

h) informácie o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy sú uvedené v čl. 7 týchto VOP. Predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke eshopu. Spotrebiteľ z náš a náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a zodpovedá len z a zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru,

i) informácie o zodpovednosti predávajúceho za vady a záruke poskytovanej predávajúcim tovaru alebo služby najmä podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka sú uvedené nižšie v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke eshopu,

j) predávajúci sa zatiaľ nezaviazal dodržiavať kódex správania,

k) kupujúci je povinný zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku len ak je to výslovne uvedené pri príslušnom tovare v eshope predávajúceho,

l) predávajúci sa zatiaľ nezaviazal využívať systém alternatívneho riešenia sporov,

m) kupujúci môže požiadať predávajúceho o zaslanie písomného vyhotovenia alebo potvrdenia o uzavretí kúpnej zmluvy a predávajúci mu toto vyhotovenie alebo potvrdenie zašle bezodkladne na adresu uvedenú kupujúcim,

n) jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk.

1.24. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov alebo o nákladoch na vrátenie tovaru, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

 

II. Dozor

Orgán dozoru vykonáva: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

 

III. Bezpečnosť a ochrana informácií a ochrana osobných údajov

Sprostredkovateľ /Prevádzkovateľ

Premier Sport Tour, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom: Na Revíne 29/C Bratislava, 831 01

IČO: 46219455, IČ D P H : SKSK2023285616 , Zapísaná na Bratislava III, odd. Sro, vl.č. 73743/B

 

II. Direct Parcel Distribution S K s.r.o., so sídlom nám. Technická 7 , 821 04 Bratislava , IČO: 35834498, Obchodný register okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B .

Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou Direct Parcel Distribution S K s.r.o., so sídlom nám. Technická 7 , 821 04 Bratislava , IČO: 35834498, Obchodný register okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B (špecifikovanej vyššie) Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko , dodacia adresa, telefón, e-mail) budú poskytnuté aj tomuto dopravcovi

 

IV. Ceny

4.1 Kupujúci kupuje tovar v e-shope za tam uvedené ceny. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje kúpnu cenu tovaru podľa ponuky Predávajúceho v e-shope.

4.2 Kúpna cena tovaru uvedená v e-shope vrátane DPH je konečná.

4.3 Kúpna cena tovaru platí vždy v okamihu zaslania objednávky kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.

4.4 Popri kúpnej cene nesie kupujúci ešte náklady na:

(I) dopravu tovaru a to podľa jeho voľby pri objednaní tovaru v cene, ktorá je uvádzaná na e-shope,

(II) vykonanie platby kúpnej ceny a to podľa ním vykonanej voľby spôsobu platenia kúpnej ceny.

Náklady na vykonanie platby kúpnej ceny závisia na poskytovateľovi týchto služieb kupujúcemu.

 

V. Platobné podmienky

5.1 Kupujúci je pri objednávke tovaru povinný zvoliť jeden z ponúkaných spôsobov úhrady kúpnej ceny tovaru.

5.2 Predávajúci umožňuje tieto spôsoby platenia kúpnej ceny tovaru:

(I) platba v hotovosti do 5000 EUR alebo platba prostredníctvom platobného terminálu (platobnou kartou) pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,

(II) platba cez internetové rozhranie banky – platobnou kartou on-line,

(III) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

(IV) bankovým prevodom BÚ: SK3211000000002926858237 (Tatra Banka)

5.3 Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho.

5.4 Potvrdením objednávky súhlasí kupujúci vo vlastníctve s povinnosťou platby kúpnej ceny tovaru a nákladov na dopravu a vykonanie platby podľa voľby kupujúceho.

 

VI. Dodacie podmienky

6.1 Tovar bude Predávajúcim dodaný kupujúcemu spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke tovaru.

6.2 Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru:

(I) Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci. Osoba preberajúca tovar musí poznať číslo objednávky tovaru a prípadne mať so sebou vytlačenú objednávku tovaru,

(II) Zasielanie prepravnou službou – Cena prepravy sa riadi podľa aktuálneho cenníka v deň objednávky,

(III) Zasielanie kuriérom – Cena prepravy sa riadi podľa aktuálneho cenníka v deň objednávky.

6.3 Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná, s výnimkou prípadov, keď je objednávka vybavovaná viac dodávkami (potom sa jednotlivé dodávky nepovažujú za neúplné), alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné najneskôr do 24 hodín zaslať zápis o poškodení zásielky na e-mailovú adresu [email protected]

6.4 Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

6.5 Tovar bude dodaný v termíne závislom na kupujúcim zvolenom spôsobe dodania tovaru, ako bude vyplývať z objednávky kupujúceho a v príslušnom dodacom termíne uvedenom pri tovare v rámci e-shopu. Ak je uvádzaná doba expedície, znamená to, že predávajúci zabezpečí v uvedenej lehote odovzdanie tovaru dopravcovi (alebo odovzdanie na odberné miesto) a k tejto lehote je nutné pripočítať dobu doručovania daného dopravcu podľa voľby kupujúceho.

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 ZoOSnD (zákon č. 102/2014 Z. z.) m á kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na eshope predávajúceho.

7.1.1  Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, iba ak predávajúci navrhne, ž e si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.1.2  Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

7.1.3  Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

7.1.4 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.1.5  Pri odstúpení od zmluvy znáš a spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcem u alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

7.1.6 Spotrebiteľ zodpovedá len z a zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7.1.7 Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

7.2 Tovar je kupujúci – spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, inak zodpovedá z a zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7.3 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

7.4 Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (v zmysle §11 zákona 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov).

7.5 Odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že kupujúci v uvedenej lehote odošle Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu Premier Sport Tour, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom: Na Revíne 29/C Bratislava, 831 01 Kupujúci môže vyplniť a zaslať vzorový formulár (pdf.) na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky na [email protected]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy V á m bezodkladne potvrdíme e-mailom.

7.6 V súlade s ust. § 7 ods. 6 ZoOSnD kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

– predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

7.7 Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadne nároky, s výnimkou, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu objednaného tovaru. V takom prípade je predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru.

7.8 Ustanovenia čl. 7 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť iba:

(I) z dôvodov uvedených v zákone 1.10. VOP,

(II) v prípade špeciálnych akcií Predávajúceho na vrátenie tovaru bez ohľadu či je kupujúci spotrebiteľom alebo podnikateľom.

7.9 Objednaním tovaru prostredníctvom „rezervovať na predajni“ nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku. Prostredníctvom „rezervovať na predajni“ dochádza iba k rezervácii tovaru na určenej predajni a k uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza až zaplatením kúpnej ceny na predajni.

 

VIII. Záručné a reklamačnépodmienky

8.1 Predávajúci poskytuje kupujúcim záruky z a predaný tovar. Záruka sa poskytuje za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.2 Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad, pokiaľ nie je vystavený špeciálny záručný list.

8.3 Bližšie podmienky záruky a ich reklamácií sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

8.4 Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho – spotrebiteľa 2 4 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka a záručná doba pri kupujúcich – podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

IX. Závereč né ustanovenia

9.1 Tieto VOP sú platné od 1.6.2018

9.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

9.3 Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými VOP.

9.4 Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto VOP pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom e-shopu a neakceptuje žiadane obchodné podmienky kupujúcich.

Vyhľadávanie

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo ULOŽIŤ, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát